ابراز نگرانی دو مرجع تقلید از وضعیت فرهنگی کشور

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید