روزنامه اطلاعات: روز حمعه تعطیل نیست!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید