شفر آنقدر تجربه دارد که نساجی را دست کم نگیرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید