ترکیه، پاسخ اقدام اخیر آمریکا را داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید