دیلی میل: روحانی، در مراسمی باشکوه سوگند یاد کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید