طنز؛ آبش رو کشیدند چلو شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید