طاهری: به حواشی توجه نکردیم تا موفق شویم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید