وعده چند برابر کردن یارانه، احمقانه است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید