نوبخت: اجازه نمیدهیم آب از خوزستان منتقل شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید