آل خلیفه یک مسجد را با سیم خاردار محاصره کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید