اوباما طرح اخراج مسلمانان و اعراب را لغو کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید