نباید در مجلس روضه، به مسئولان لقب شمر داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید