چرا کار تفتیان استثنائی است ؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید