فاجعه تکرار شد؛ سربازان ارتش بار دیگر دچار حادثه شدند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید